Ring oss på: 016-12 20 20    010-177 07 00

Nyttiga länkar

För tolkar/ översättare

Tolkrekvisitionen  PDF

God Tolksed http://www.barnintro.se/Kap2/Godtolksed.pdf

God Översättarsed http://www.aukttranslator.se/wp-content/uploads/God-translatorssed-rev-2013.pdf

Tystnadsplikt

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1975689-om-tystnadsplikt-for-vissa-tolkar_sfs-1975-689

Utdrag ur Brottsregister https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Blanketter/Registerutdrag/PM_442_3_enskild_9_paragraf.pdf

Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolkar-och-oversattare

Tolkutbildningar hos MYH  https://www.blitolk.nu/

Tolkservicerådet TSR   http://tolkserviceradet.se/

 

För kunder

Att tala genom tolk ( PDF )

Telefontolkning  ( film )

Avvikelserapport  ( PDF ) annars anmäl online under Ris och ros

Länder och språk  ( PDF )