Ring oss på: 016-12 20 20    010-177 07 00

Tolkförmedling med

tolkar och översättare för över 200 språk

I distanstolkning ingår telefontolkning, videotolkning och tolkning genom callcenter.

Telefontolkning

Det händer att det är svårt att få tag på en tolk med rätt kompetens eller språk. På förekommen anledning är det därför avgörande att kunna optimera effektiviseringen av tolkarnas tidsanspråk. Tolkning per telefon kan vara ett tidseffektivt alternativ och är precis vad det låter som. Tolkanvändaren och dennes klient finns på plats i samma rum medan tolken inte närvarar fysiskt utan finns enbart med på telefon, varigenom tolkningen utförs. Fördelen med telefontolkning är att geografiska och tidsmässiga aspekter avlägsnas och det underlättar sålunda för dig att kunna erhålla den bäst lämpade tolken för ditt uppdrag. Utan några geografiska hänsynstaganden medför det att telefontolkning blir kostnadseffektivt och att antalet tillgängliga tolkar som kan knytas an till ditt uppdrag ökar. Av den anledningen har användandet av telefontolkning blivit ett alltmer populärt tillvägagångssätt. På senare tid har telefontolkning fått bära benämningen “gröna tolkningar” då det ur miljöhänsyn gagnar miljön när tolkarnas transport resor till och från sina uppdrag uteblir.

Videotolkning

Distanstolkning via video har figurerat på marknaden som befintlig tolkform länge men på grund tekniska komplikationer och dåliga förutsättningar i olika hänseenden har tekniken ännu inte fått någon större genomslagskraft. Tekniken blir dock mer och mer tillgänglig och trenden är att videotolkning ökar. Fördelen med videotolkning är att den kombinerar fördelarna med kontakttolkning och telefontolkning.

Call center tolkning

En förutsättning för call center tolkning är att tolken närvarar och opererar från förmedlingens lokaler. Lokalerna ska vara utrustade för en professionell call-center-miljö. Rummen ska vara inredda så att buller minimeras och sekretess kan garanteras. Tolkar ska ha tillgång till löpande handledning. Tolkförmedlingen har ett växelsystem som stödjer tjänsten. Varje arbetsplats ska ha erforderlig teknisk utrustning: telefon med headset/ mikrofon, dator inkl. programvara för lexikon, kartor, ordlistor i förekommande fall. Rapporteringsverktyg för statistik och mätning av samtalslängd, svarstider och ev. bortfallna samtal. Callcentret ska användas för att säkerställa att kunden får bästa kvalitet avseende säkerhet och samtalskvalitet såsom ljud. Callcenter /ev. respektive lokal har den sammanlagda volymen på antalet platser minst 60 platser med möjlighet till utökning av dessa. Eventuellt delade callcenter och/eller lokaler har alltid samma växellösning användas för samtliga callcenter/lokaler. I ett callcenter är tolkar i de tio mest frekventa språken lokaliserade i förmedlingens lokaler inom Sverige. Hemarbetsplatser för enskilda tolkar kan därför inte accepteras som del av callcenter.