Ring oss på: 016-12 20 20    010-177 07 00

Tolkförmedling med

tolkar och översättare för över 200 språk

Avvikelsehantering/Reklamationer:

Språkpoolen bedriver ett systematiskt och etablerat arbetssätt för att kunna leverera bästa tänkbara service, skydda våra klienters säkerhetsarbete och bibehålla en förstklassig tolk kvalité. Härav har Språkpoolen framställt en intern avvikelsehantering vars avsikt är att förebygga och avvända brister, tillbud och risker. En avvikelse av allvarligare grad kan medföra att vederbörande tolk eller översättare kan bli avstängd från sina uppdrag och rapporterad till Kammarkollegiet. Du som medarbetare ska därför rapportera avvikelser som inträffat under arbetsprocessen. Så snart som en störning ägt rum så ska du som medarbetare upprätta en avvikelse i Språkpoolens avvikelsesystem. Avvikelsen kommer sedan att följas upp av Språkpoolens verksamhetsansvarig som bedömer om en utredning ska påbörjas. För att underlätta för språkpoolen att genomföra en optimal undersökning av det inträffade är det av största vikt att nedanstående avvikelserapport besvaras så utförligt som möjligt.


 

Avvikelserapport

VERKSAMHET
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
LEVERANTÖRSUPPGIFTER
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Kontakttolkning är den mest förekommande formen av tolkning. Tolken är närvarande på plats och översätter det muntliga språket mellan två personer som inte har samma språk. Förekomsten av kontakttolkning är mycket utspritt i framförallt större städer där tillgången på tolkar är god. Vid kontakttolkning är det sedvanligt att tolken måste resa mellan sina uppdrag. Däremot kan tolkningen göras mer kostnadseffektiv och på samma sätt miljövänlig genom att flera uppdrag samordnas eller förläggs i samma stadsdel.

I distanstolkning ingår telefontolkning, videotolkning och tolkning genom callcenter.

Telefontolkning

Det händer att det är svårt att få tag på en tolk med rätt kompetens eller språk. På förekommen anledning är det därför avgörande att kunna optimera effektiviseringen av tolkarnas tidsanspråk. Tolkning per telefon kan vara ett tidseffektivt alternativ och är precis vad det låter som. Tolkanvändaren och dennes klient finns på plats i samma rum medan tolken inte närvarar fysiskt utan finns enbart med på telefon, varigenom tolkningen utförs. Fördelen med telefontolkning är att geografiska och tidsmässiga aspekter avlägsnas och det underlättar sålunda för dig att kunna erhålla den bäst lämpade tolken för ditt uppdrag. Utan några geografiska hänsynstaganden medför det att telefontolkning blir kostnadseffektivt och att antalet tillgängliga tolkar som kan knytas an till ditt uppdrag ökar. Av den anledningen har användandet av telefontolkning blivit ett alltmer populärt tillvägagångssätt. På senare tid har telefontolkning fått bära benämningen “gröna tolkningar” då det ur miljöhänsyn gagnar miljön när tolkarnas transport resor till och från sina uppdrag uteblir.

Videotolkning

Distanstolkning via video har figurerat på marknaden som befintlig tolkform länge men på grund tekniska komplikationer och dåliga förutsättningar i olika hänseenden har tekniken ännu inte fått någon större genomslagskraft. Tekniken blir dock mer och mer tillgänglig och trenden är att videotolkning ökar. Fördelen med videotolkning är att den kombinerar fördelarna med kontakttolkning och telefontolkning.

Call center tolkning

En förutsättning för call center tolkning är att tolken närvarar och opererar från förmedlingens lokaler. Lokalerna ska vara utrustade för en professionell call-center-miljö. Rummen ska vara inredda så att buller minimeras och sekretess kan garanteras. Tolkar ska ha tillgång till löpande handledning. Tolkförmedlingen har ett växelsystem som stödjer tjänsten. Varje arbetsplats ska ha erforderlig teknisk utrustning: telefon med headset/ mikrofon, dator inkl. programvara för lexikon, kartor, ordlistor i förekommande fall. Rapporteringsverktyg för statistik och mätning av samtalslängd, svarstider och ev. bortfallna samtal. Callcentret ska användas för att säkerställa att kunden får bästa kvalitet avseende säkerhet och samtalskvalitet såsom ljud. Callcenter /ev. respektive lokal har den sammanlagda volymen på antalet platser minst 60 platser med möjlighet till utökning av dessa. Eventuellt delade callcenter och/eller lokaler har alltid samma växellösning användas för samtliga callcenter/lokaler. I ett callcenter är tolkar i de tio mest frekventa språken lokaliserade i förmedlingens lokaler inom Sverige. Hemarbetsplatser för enskilda tolkar kan därför inte accepteras som del av callcenter.