Ansökan Tolk

Jobbapplikation

Maximum file size: 25MB

Typ av kompetens

Maximum file size: 25MB

Tillgång till bil
Kan tolka när som helst under dygnet
Vill vara med på jourtolklistan

Maximum file size: 25MB

Genom att skicka in din ansökan godkänner du Språkpoolen Skandinavien AB’s villkor

Lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare 1 § Denna lag äger tillämpning på tolk och översättare som anlitas av myndighet eller annat organ som utövar verksamhet för vars fullgörande staten eller kommun svarar samt på tolk och översättare som genomgått av regeringen eller av förvaltningsmyndighet som regering bestämmer föreskriven prövning. Med kommuner likställs landstingskommuner, kommunalförbund, församlingar, kyrkliga samfälligheter och allmänna försäkringskassor.

Lag 1986:49. 1 § Den som fullgör eller har fullgjort uppdrag som tolk eller översättare enligt 1 § får inte obehörigen röja vad han under uppdraget har erfarit om enskilds personliga förhållanden eller om yrkeshemlighet, affärsförhållande eller förhållande av betydelse för landets försvar. Vad som har sagts nu gäller även den som är eller har varit anställd som tolk eller översättare. I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100)

Lag 1980:229. Undertecknad registrerad tolk/översättare hos Språkpoolen förbinder sig att iaktta den i lag och förordning stadgade tystnadsplikten avseende förhållanden som i samband med tolkuppdraget kommer till den undertecknades kännedom. Samtidigt förbinder sig undertecknad att i samband med tolkuppdrag för Språkpoolens räkning eller gentemot kunder som introducerats genom Språkpoolen ej marknadsföra eget eller annat bolags tjänster.

  • Vid behov av hotellövernattning ska du som tolk få det godkänt innan du tackar ja till uppdrag.

 

Viteskrav – Det blir allt vanligare att offentlig sektor ålägger avtal med sina entreprenörer med viteskrav. Dessa aktuella viteskrav berör Språkpoolen.

 

Vitesgrundande Avvikelse

Utebliven tolk6 000 SEK
Försenad tolk3 000 SEK
Avvikelse gällande tolkens språkkunskap6 000 SEK
Avvikelse hos tolken gällande tolketik eller teknik6 000 SEK
Tolkning i miljö där du som tolk bryter mot sekretessen eller om du befinner dig i olämplig miljö3000 – 5000 SEK
Avbokning utan giltigt skäl ( Om du avbokar ett tolkuppdrag där vi inte kan ersätta med annan tolk)3 000 SEK


Vi vill upplysa dig om att varje fall är unikt och du som tolk har alltid rätt att yttra dig. Språkpoolen gör en bedömning baserad på kundens och tolkens beskrivning av det inträffande, och sedan kan vitesbelopp komma att variera.

Vill du veta mer om detta är du alltid välkommen att kontakta vår avvikelseavdelning genom att mejla till avvikelsehantering@sprakpoolen.se