Översättning

Språkpoolen erbjuder översättare i hela Sverige

Våra översättningar utförs av erfarna och auktoriserade översättare som arbetar enligt Kammarkollegiets god Translatorsed och translatorföreskrifter.

Översättning

Översättning är skriftlig överföring av innehållet i en viss text från ett språk till ett annat. Ofta ska även textens form överföras.

Översättning görs utifrån en källtext som är skriven på ett källspråk. Det konkreta resultatet av översättningsarbetet är således en måltext på målspråket.

För att utföra arbetet krävs dels goda kunskaper i källspråket, men även god stilistisk färdighet på målspråket och omfattande kunskaper om käll- och målspråkets kulturella sammanhang. Professionella översättare i Sverige översätter i regel till sitt modersmål.

Auktorisation utfärdas av Kammarkollegiet och auktoriserad translator har skyddad titel med ett eget registreringsnummer hos Kammarkollegiet.

Olika typer av översättning är:

  • Facköversättning
  • Skönlitterär översättning
  • Film- och tv-översättning (“textning”)

Översättare som utför eller specialiserar sig på facköversättning – det vill säga översättning av icke-skönlitterära texter – kallas facköversättare. Denna typ av översättning inbegriper alla typer av facktexter, till exempel bruksanvisningar, tekniska beskrivningar, läkarintyg och avtal. Översättning av facktexter kan kräva goda kunskaper inom de ämnesområden texten berör.

Onlinebokning