För
tolkar

Information för dig som tolk

Språkpoolen Skandinavien AB erbjuder tolk och översättningstjänster i hela Sverige.

Tolkkompetenser

 • AT med speciell kompetens
  Auktoriserad tolk som genomgått ett yrkesprov i ämnesområdet juridik eller sjukvård och står under tillsyn av Kammarkollegiet.
 • AT
  Tolk som genomgått ett kvalificerat yrkesprov, blivit auktoriserad och står under tillsyn av Kammarkollegiet.
 • UT
  Tolk som slutfört grundutbildning och är registrerad enligt Kammarkollegiet
 • GrUT
  Grundutbildad tolk som har genomgått minst en 30 timmars grundutbildning/introduktionsutbildning i tolketik samt tolkmetoder.
Onlinebokning

Nyttiga länkar

Tolkar yrkar själv till följande domstolar.
Inga rekvisioner behövs och ingen återrapportering krävs.

 • Södertörns Tingsrätt
 • Göteborgs tingsrätt
 • Kammarrätten Göteborg
 • Hovrätten för Västra Sverige
 • Förvaltningsrätten Göteborg
 • Malmös tingsrätt
 • Jönköpings tingsrätt
 • Kristianstads tingsrätt
 • Alingsås tingsrätt

Hos Göta hovrätt behöver inte tolken lämna tolkrekvisition, tolkuppdraget ska återrapporteras via Appen. Alternativt skicka e-post till ekonomi@sprakpoolen.se

Om du som tolk önskar att vi ordnar självfaktura vänligen meddela oss det i god tid genom att skicka e-post till ekonomi@sprakpoolen.se.

Alla uppdrag för föregående månad ska rapporteras senast den 3.e månaden efter.

All underlag/kvitto för utlägg ska skickas till ekonomi@sprakpoolen.se snarast möjligt gärna i samband med återrapporteringen eller senast den 3:e månaden efter. Löneutbetalning sker i efterskott den 27:e.