Ansökan Översättare

Translateapplikation
Egen företagare?

Maximum file size: 25MB

SFÖ
FAT
Ämnesområden
Forts. Ämnesområden
Forts. Ämnesområden

Maximum file size: 25MB

Tidigare erfarenhet av arbete som översättare

 

Genom att skicka in din ansökan godkänner du Språkpoolen Skandinavien AB’s villkor

Lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare 1 § Denna lag äger tillämpning på tolk och översättare som anlitas av myndighet eller annat organ som utövar verksamhet för vars fullgörande staten eller kommun svarar samt på tolk och översättare som genomgått av regeringen eller av förvaltningsmyndighet som regering bestämmer föreskriven prövning. Med kommuner likställs landstingskommuner, kommunalförbund, församlingar, kyrkliga samfälligheter och allmänna försäkringskassor.

Lag 1986:49. 1 § Den som fullgör eller har fullgjort uppdrag som tolk eller översättare enligt 1 § får inte obehörigen röja vad han under uppdraget har erfarit om enskilds personliga förhållanden eller om yrkeshemlighet, affärsförhållande eller förhållande av betydelse för landets försvar. Vad som har sagts nu gäller även den som är eller har varit anställd som tolk eller översättare. I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100)

Lag 1980:229. Undertecknad registrerad tolk/översättare hos Språkpoolen förbinder sig att iaktta den i lag och förordning stadgade tystnadsplikten avseende förhållanden som i samband med tolkuppdraget kommer till den undertecknades kännedom. Samtidigt förbinder sig undertecknad att i samband med tolkuppdrag för Språkpoolens räkning eller gentemot kunder som introducerats genom Språkpoolen ej marknadsföra eget eller annat bolags tjänster.

 

Anställningsform: Timanställning (Frilansare)

Ersättning: Timlön inklusive semesterersättningen.