+
+
+
+
+
+
+

TEST Jobbapplikation

TEST Jobbapplikation

Maximum file size: 25MB

Typ av kompetens

Maximum file size: 25MB

Kan tolka när som helst under dygnet
Vill vara med på jourtolklistan
Tillgång till bil

Tolkträff Anmälan

Tolkträff Anmälan


————

Genom att skicka in din ansökan godkänner du Språkpoolen Skandinavien AB’s villkor

Lag (1975:689) om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare 1 § Denna lag äger tillämpning på tolk och översättare som anlitas av myndighet eller annat organ som utövar verksamhet för vars fullgörande staten eller kommun svarar samt på tolk och översättare som genomgått av regeringen eller av förvaltningsmyndighet som regering bestämmer föreskriven prövning. Med kommuner likställs landstingskommuner, kommunalförbund, församlingar, kyrkliga samfälligheter och allmänna försäkringskassor.

Lag 1986:49. 1 § Den som fullgör eller har fullgjort uppdrag som tolk eller översättare enligt 1 § får inte obehörigen röja vad han under uppdraget har erfarit om enskilds personliga förhållanden eller om yrkeshemlighet, affärsförhållande eller förhållande av betydelse för landets försvar. Vad som har sagts nu gäller även den som är eller har varit anställd som tolk eller översättare. I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100)

Lag 1980:229. Undertecknad registrerad tolk/översättare hos Språkpoolen förbinder sig att iaktta den i lag och förordning stadgade tystnadsplikten avseende förhållanden som i samband med tolkuppdraget kommer till den undertecknades kännedom. Samtidigt förbinder sig undertecknad att i samband med tolkuppdrag för Språkpoolens räkning eller gentemot kunder som introducerats genom Språkpoolen ej marknadsföra eget eller annat bolags tjänster.

Viteskrav – Det blir allt vanligare att offentlig sektor ålägger avtal med sina entreprenörer med viteskrav. De aktuella viteskraven berör Språkpoolen vid försenad eller utebliven tolk samt vid brister i uppdragets utförande (språk-, etik- och teknikbrister). Det aktuella förfarandet från kundens sida innebär att Språkpoolen måste ställa motsvarande krav på dig som tolk. På förekommen anledning förbehåller sig Språkpoolen därmed rätten att belägga tolk som bryter mot bolagets gällande tolkpolicy med ett vite på mellan 500 SEK upptill 3 000 SEK per uppdrag. Våra avtal har olika vitesbelopp. Samtliga reklamationer inkomna från våra kunder granskas alltid av vår interna avvikelsehantering. Den berörde tolken har alltid möjlighet att bestrida ett vite innan denne beläggs med vite. Besvara därför alltid våra meddelanden gällande avvikelser så att vi tillsammans kan förklara för kunden bakomliggande orsak till den inkomna reklamationen. Observera att reklamationshanteringen alltid sker mellan Språkpoolen och kunden. Du som tolk ska därför inte kontakta kunden utan istället vända dig till oss på förmedlingen.

Anställningsform: Timanställning (Frilansare)

Ersättning: Timlön inklusive semesterersättningen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit3000-5000
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident5000
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit5000
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident5000
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit5000
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident5000
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit5000
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident5000
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit5000
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident5000